STATUTUL

ASOCIAŢIEI COŞARILOR

 CAP. I    DENUMIRE

Art. 1 Asociaţia se numeşte “ASOCIAŢIA COSARILOR” conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 132565 eliberata de Serviciul comunicare si relatii publice din cadrul Ministerului Justitiei la data de 17.02.2014, este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial,  constituită în vederea realizării unui interes general, potrivit O.G. nr. 26 / 2000 aşa cum a fost modificată  şi aprobată prin Legea nr. 246 / 2005.

CAP. II  ALCĂTUIRE

Art. 2 ASOCIAŢIA COŞARILOR este persoană juridică română de drept privat , o organizație profesională cu autonomie deplină, neguvernamentală, apolitica, fără scop  patrimonial si este formată din 10 membri asociaţi fondatori care de comun acord consimţim la punerea în comun şi fără drept de restituire a contribuţiei materiale, a cunoştinţelor pe care le deţinem  şi a aportului nostru în muncă în vederea realizării activităţii în interes personal nepatrimonial.

Art. 3. Asociația are ca scop principal apărarea intereselor profesionale și sociale ale coșarilor, realizarea unei unități de acțiune a acestora, în vederea întăririi autorității, prestigiului titlului și profesiei de coșar.

Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociației.

Art. 4  ASOCIAŢIA COŞARILOR este constituită pe durată nelimitată., cu sediul central al asociației  în România, Bacau, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.12.

Art. 5. Organizarea și funcționarea ASOCIAŢIEI COŞARILOR sunt stabilite prin prezentul statut.

Art. 6. ASOCIAŢIA COŞARILOR este o organizație deschisă, cu membri persoane fizice și juridice, care-i recunosc statutul și doresc să contribuie la realizarea obiectivelor sale. Numărul de membri este nelimitat.

Art. 7 Membrii asociaţi fondatori, de comun acord, împuternicim pe dl. Florea Cristian – Cătălin să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice a asociaţiei.

Art. 4 Membrii asociaţi fondatori sunt :

  1. SOCIETATEA BUMERANG IMPEX S.R.L. cu sediul in mun. Turnu Măgurele
  2. SOCIETATEA SIMIS TRAVEL S.R.L. cu sediul in Municipiul Piatra Neamţ
  3. SOCIETATEA CICITOMUS S.R.L. cu sediul in mun. Bucuresti
  4. SOCIETATEA  AVANTEC PROTECT SERVICE S.R.L. cu sediul in sat Dragomirna
  5. SOCIETATEA DALIN COŞ EXPERT cu sediul in mun. Hunedoara
  6. SOCIETATEA COŞAR BEST NORD S.R.L. cu sediul in mun. Botoşani
  7. GRIEROSU VIRGIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul in Mun. Iaşi
  8. SOCIETATEA  ALCA MIRAL S.R.L. cu sediul in mun. Buzău
  9. SOCIETATEA RADICAL INSTAL S.R.L. cu sediul in mun. Moineşti
  10.  CETĂȚEANU CRISTIAN

Art. 5 Calitatea de membru al Asociatiei Coşarilor se dobândeşte prin hotărârea Adunării Generale în următoarele condiţii:

– să solicite  în scris;

– să accepte prevederile actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, pe care se obligă să le respecte;

– să fie de acord cu scopurile şi strategiile asociaţiei ;

– persoanele juridice care doresc să dobândească calitatea de membru al asociaţiei trebuie să aibă acelaşi scop şi obiect de activitate sau asemănător cu asociaţia şi să fie constituită legal ;

– să desfăşoare în mod real şi legal o activitate din specificul asociaţei,  în conformitate cu normele şi legile în vigoare;

Art. 6 Calitatea de membru al Asociatiei Coşarilor se pierde:

a) – ca urmare a cererii de retragere a asociatului;

b) -prin hotărârea adunării generale întrunită cu 2/3 din numărul membrilor şi cu o majoritate de 3/4 din numărul membrilor prezenţi,  ca urmare a:

– nerespectării prevederilor stipulate în actul constitutiv şi statutul asociaţiei;

– refuzul de a îndeplinii hotărârile Adunării Generale şi al Consiliului Director;

– neachitarea cotizaţiei timp de 3 luni;

– săvârşirea unor fapte nedemne sau neloiale faţă de Asociaţie şi membrii acesteia;

– abandonarea obiectului de activitate care corespunde cu scopul asociaţiei;

– dacă încalcă în mod grav legislaţia în vigoare aducând astfel prejudicii morale Asociatiei Coşarilor;

– dacă societatea a devenit nelegală sau împotriva ei s-a declanşat procedura de reorganizare şi faliment;

–  dacă scopul şi obiectul de activitate nu mai este acelaşi sau asemănător cu cel al  Asociatiei Coşarilor

     CAP. III ELEMENTE GENERALE

Art. 7  Sediul Asociatiei Coşarilor este in Romania, Bacau, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.12.

Schimbarea sediului asociaţiei  va fi hotărâtă de către Consiliul Director.

Art. 8  Durata de funcţionare a Asociatiei Coşarilor este pe termen nedeterminat.

Art. 9 Scopul Asociatiei Coşarilor este:

–  apărarea intereselor profesionale și sociale ale coșarilor, realizarea unei unități de acțiune a acestora, în vederea întăririi autorității, prestigiului titlului și profesiei de coșar

– crearea unui cadru organizat prin intermediul căruia membrii să facă schimb de experienţă şi să-şi coreleze eforturile în vederea dezvoltării relaţiilor  şi în vederea lărgirii ariei de cunoaştere a activitatilor specifice coșarilor,

–  crearea unei pieţe funcţionale şi competitive

– crearea unui organism legal care să le apere interesele specifice domeniului în faţa autorităţilor statului.

          Art. 10 Obiectivele Asociatiei Coşarilor sunt:

a) să contribuie la recunoașterea rolului profesiei de coșar în evoluția tehnică și economică a societății românești;

b) să participe la programe de cercetare, de educație și alte programe, cu finanțare internă și externă;

c) să sprijine libera inițiativă, organizarea de activități de consultant, expertiză, perfecționare, formare și reconversie profesională prin cursuri și altele asemenea, în scopul adaptării coșarilor la cerințele pieței muncii;

d) să organizeze  și să participe la activități de formare continuă pentru coșari;

e) să organizeze dezbateri profesionale prin conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii, mese rotunde;

f) să editeze, să tipărească și să difuzeze publicații și lucrări de larg interes;

g) să participe, la solicitarea organelor legislative, guvernamentale, locale și socio-profesionale, la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative sau a altor reglementări în domeniile coseritului, organizații tehnice și tehnologice a unităților economice, organizării și desfășurării învățământului tehnic, cercetării, proiectării și producției;

h) să constituie centre de cercetare, de studii și documentare tehnică, biblioteci, muzee și expoziții

i) să inițieze și să sprijine desfășurarea de activități sociale;

j) să colaboreze cu organe și organizații guvernamentale, academii, instituții de învățământ superior, institute și centre de cercetare și proiectare, precum și cu instituții, organizații și asociații neguvernamentale;

k) să se afilieze la organizații internaționale cu preocupări și implicații în problematica coseritului, să organizeze congrese, reuniuni și alte manifestări tehnico-științifice cu participare internațional și să participe la manifestări similare în străinătate;

l) să acționeze pentru exercitarea profesiei de coșar cu respectarea principiilor deontologice și Codului de etică speficice;

m) să recompenseze membrii asociației pentru rezultate deosebite obținute în realizarea obiectivelor Asociatiei Coşarilor , să acorde premii, să organizeze stagii sau vizite de specialitate în țara și străinătate;

n) să omagieze personalități și să aniverseze evenimente deosebite din trecutul și activitatea asociației și realizări tehnice deosebite recunoscute pe plan național și internațional.

Art. 11 Patrimoniul iniţial al Asociatiei Coşarilor la data constituirii, este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 100 Ron alcătuit din aportul în bani al asociaţilor, respectiv, cate 100 de lei contributie din partea fiecarui membru fondator.

Art. 12 Veniturile Asociatiei Coşarilor:

– cotizaţiile membrilor asociaţi, cotizaţia fiind de 700 Ron / an;

-dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;

– donaţii, sponsorizări sau legate;

– resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;

– alte venituri prevăzute de lege.

     CAP. IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

Art. 13 Toți membrii Asociaţiei au dreptul să participe la Adunarea Generală, fiecare având dreptul la un vot .

Art. 14 Toți membrii Asociaţiei au obligaţia să respecte prevederile actului constitutiv şi a statutului asociaţiei.

Art. 15 Să respecte hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director.

Art. 16 Se obligă să pună în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, ce-i revine fiecăruia proporţional.

Art. 17 Să participe activ la îndeplinirea programelor aprobate de Adunarea Generală, acţionând pentru creşterea prestigiului Asociaţiei.

     CAP.V ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art. 18 Organele asociaţiei sunt:

– Adunarea Generală;

– Consiliul Director;

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 19 Adunarea Generală  este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor, se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

Art. 20 Adunarea Generală hotărăşte cu privire la:

– stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

– aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

– alege şi revocă membrii Consiliului Director;

– modificarea actului constitutiv şi a statutului;

– dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

– divizarea şi fuziunea asociaţiei;

– orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut;

– asocierea la alte asociaţii reprezentative.

Art. 21 Convocarea Adunării Generale se face în scris sau prin poșta electronică şi va cuprinde locul şi data convocării precum şi ordinea de zi. Convocarea se va face cel puţin cu 15 zile înainte de data convenită.

Art. 22 Adunarea Generală se consideră legal constituită în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul asociaţilor sau al delegaţilor asociaţiilor. Fiecare asociat sau delegat al unui asociat are dreptul la un vot.

Art. 23 Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorităţii simple şi sunt obligatorii pentru toţi membrii săi.

Art. 24 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 25 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă , în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa.

 CONSILIUL DIRECTOR

Art. 26 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârii Adunării Generale. Mandatul Consiliului Director este de doi ani. În cazul declanşării procedurii de lichidare, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorului.

Art. 27 Consiliul Director pentru primul mandat este alcătuit din 9 membri asociaţi fondatori. Numărul de membrii în Consiliul Director va fi acelaşi pe toată perioada de funcţionare a asociaţiei.

Art. 28 Consiliul Director în exercitarea competenţei sale :

– prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi programul asociaţiei;

– încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

– aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

Art. 29 Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă când Consiliul este reprezentat în totalitate sau în unanimitate atunci când sunt prezenţi jumătate plus 1.

Art. 30 Hotărârile luate de Consiliul Director în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Consiliului Director care nu au luat parte sau au votat împotrivă.

Art. 31 Hotărârile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii Consiliului Director care nu au luat parte la şedinţă sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă , în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa.

Art. 32 Consiliul Director sau membrii acestuia pot fi revocaţi de către Adunarea Generală înainte de încheierea mandatului stabilit, în cazul în care acţionează împotriva intereselor Asociaţiei.

Art. 33 Fiecare dintre asociaţi care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control financiar intern şi are următoarele atribuţiuni :

– verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

– întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

– poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

– îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 34 Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele  Asociatiei Coşarilor,  pe care o reprezintă în relaţiile cu alte persoane juridice sau fizice.

Art. 35  Preşedintele este ales pe o perioadă de 2 ani prin vot secret dintre membrii Consiliului Director, de către aceştia.

Art. 36 Pentru primul mandat, în funcţia de Preşedinte al Asociatiei Coşarilor, a fost ales şi desemnat d-nul. CETĂTEANU CRISTIAN, domiciliat in mun. Bucuresti.

CAP VI  DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI FUZIUNEA ASOCIAŢIEI COȘARILOR

Art. 37 Asociaţia Coşarilor se dizolvă :

– de drept ;

– prin hotărârea Adunării Generale ;

Art. 38 Asociaţia Coşarilor se dizolvă de drept prin :

– împlinirea duratei

– realizarea sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatare nu se produce schimbarea acestui scop.

– imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care potrivit statutului Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia constituit.

– reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

Art. 39 Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate când :

– scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

– realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

– asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

– asociaţia a devenit insolvabilă .

– asociaţia nu a obţinut autorizaţiile administrative necesare desfăşurării activităţii realizării scopului şi obiectivelor propuse.

Art. 40 Asociaţia se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale astfel:

– în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare,  hotărârea Adunării Generale, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 41 Bunurile rămase în urma lichidării asociaţiei nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin procedura stabilită în statutul asociaţiei. Dacă în termen de şase luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile, bunurile rămase vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Art. 42 În cazul dizolvării asociaţiei prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală. Aceştia pot fi persoane fizice sau juridice . Reprezentanţii permanenţi – persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare – trebuie să fie lichidatori autorizaţi în condiţiile legii.

Art. 43 Fuziunea se realizează prin absorbţia unei asociaţii de către o altă asociaţie sau prin contopirea a două ori mai multe asociaţii pentru a alcătui o asociaţie nouă .

Art. 44 Divizarea asociaţiei se face prin împărţirea întregului patrimoniu al asociaţiei între două sau mai multe asociaţii existente sau care iau astfel fiinţă .

Art. 45 Decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotărârea a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor organului de conducere.

Art. 46 Asociaţia Coşarilor încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Minimum 4 characters